Project
Xiang 'an campus of xiamen university

Xiang 'an campus of xiamen university is located in the main building group of fujian xiamen xiang Ann